W piętnastej, jubileuszowej edycji Szkoły z Klasą 2.0 chcemy skupić się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje. W czasach kolejnych reform edukacji oferujemy Wam wsparcie w trudnym procesie planowania i wprowadzania zmian w duchu współpracy i otwarcia się na potrzeby całej szkolnej społeczności.

Nie oferujemy Wam rewolucji, ale zmianę perspektywy. Jeśli zaplanowaliście już przyszłoroczne działania w oparciu o poprzednią edycję programu, na pewno uda się je wpisać w ogólnoszkolną wizję wprowadzania zmian.

Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji programu przyjrzycie się Waszej szkole – relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i wspólnie spróbujecie znaleźćrozwiązania najważniejszych dla Was problemów. Akcent położymy na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania (w tym roku zadania dyrektorskie i nauczycielskie zastąpi jedno duże zadanie dla szkoły).

Zmiany, które będziecie planować, odnosić się będą przede wszystkim do trzech obszarów: przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły, jej wymiaru społecznego iwykorzystania nowych technologii. Zadania w programie oparliśmy na elementach pracy metodą design thinking (myślenia projektowego), której jednym z najważniejszych elementów jest empatyczne podejście do potrzeb tych, dla których planujemy rozwiązania.

To Wy decydujecie co i w jakim obszarze się wydarzy. Zróbcie tę zmianę wspólnie – nieważne, czy będzie w skali mikro czy w skali makro. My Wam pomożemy: damy Wam narzędzia i udzielimy niezbędnego wsparcia.

 

 

Jakie cele może wybrać szkoła na najnowszy rok szkolny?

  1. RÓWNE SZANSE. Cel: szkoła wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe dzieci, wspiera najbardziej potrzebujących.
  2. PASJA DO NAUKI. Cel: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.
  3. WIEDZA UŻYTECZNA. Cel: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.
  4. SAMODZIELNOŚĆ. Cel: szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.
  5. OCENIANIE I DOCENIANIE. Cel: szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.
  6. OBYWATELSTWO. Cel: szkoła uczy dialogu, współdziałania i zachęca do współdecydowania.
  7. BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE. Cel: szkoła tworzy klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.
  8. DOBRE RELACJE. Cel: szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.
  9. SOLIDARNOŚĆ. Cel: szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.
  10. OTWARTOŚĆ. Cel: szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów.

 

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2016/2017 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. Koszt udziału całej szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 250 zł.

W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora, koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: do pracy w zespole można zaprosić również uczniów (i do tego Was zachęcamy), ale uczniowie nie rejestrują się w programie jako członkowie Zespołu. Jeśli uczestniczą w pracach, to koordynator uwzględnia ich w swoich opisach na platformie programu.

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie: planują, a następnie realizują zaplanowane działania. Zadaniem koordynatora jest opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 działań zrealizowanych wspólnie z Zespołem, z uwzględnieniem potrzeb społeczności szkolnej. Żaden inny członek Zespołu nie będzie musiał zamieszczać opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek.

 

ZADANIA SZKÓŁ

Zespół zorganizuje cztery spotkania, podczas których zaplanuje realizację poszczególnych zadań:

 • Pierwsze spotkanie Zespołu: określenie celu głównego. Na początku ważne będzie stworzenie możliwie najbardziej zróżnicowanego Zespół. Na pierwszym spotkaniu przyjrzy się on temu, czym szkoła dysponuje i określi, czego najbardziej jej brakuje. Na podstawie rozmowy, refleksji i analizy, członkowie Zespołu wstępnie wybiorą cel, który w tym roku szkolnym szkoła będzie realizować, i który najlepiej odpowiada jej potrzebom.
  Zespół zapozna się z przygotowaną przez nas (i wspomnianą powyżej) listą 10 celów określających sfery, w których może wprowadzić zmiany, i wybierze jeden, na którym się skupi.
  Czy ten cel rzeczywiście odpowiada na potrzeby szkolnej społeczności? Zespół będzie musiał sprawdzić, czy jego intuicje były prawdziwe i zapytać o zdanie różnych przedstawicieli szkolnej społeczności. Zbierze opinie, pomysły i wnioski, które staną się punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy.
 • Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu. Na tym etapie cel wybrany spośród dziesięciu (i zweryfikowany w drodze konsultacji, rozmów i wywiadów), Zespół dopasuje do potrzeb szkoły i określi, jakie konkretne wyzwanie szkoła stawia sobie w tym roku szkolnym. Taki skonkretyzowany cel nazywamy celem szczegółowym.
  Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie działań, które pozwolą ten cel zrealizować. Powinny one dotyczyć przynajmniej dwóch z trzech obszarów: architektonicznego (PFAR – Przestrzeń Fizyczna i Architektoniczna), społecznego (RELACJE) i związanego z nowymi technologiami (TIK), ale można w szkole również realizować pomysły, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii.
  Zespół będzie mógł skorzystać z przygotowanej przez nas listy inspiracji – dokumentu „Co może Wam pomóc”.
 • Trzecie spotkanie Zespołu: planowanie i podział zadań. Trzecie spotkanie to czas na szczegółowe planowanie. Im dokładniej Zespół przemyśli każde działanie, podzieli obowiązki i oszacuje czas potrzebny na realizację zamierzeń, tym większe będą szanse na to, że uda się zrealizować wszystkie plany. Zespół powinien również określić najważniejsze wskaźniki sukcesu – dzięki temu pod koniec roku łatwiej będzie ocenić działania.
  Ale wskaźniki sukcesu to tylko część ważnego elementu, jakim jest ewaluacja. Ewaluacją wstępną była analiza zasobów i potrzeb, przeprowadzona na pierwszym spotkaniu. Ważne, aby Zespół pomyślał również o bieżącym ewaluowaniu działań, zbieraniu opinii, obserwacji i uwag. Dzięki temu już w trakcie roku szkolnego będzie można pewne rozwiązania poprawić czy lepiej dopasować do potrzeb szkoły.
 • Czwarte spotkanie Zespołu: ewaluacja działań. Ostatnie spotkanie to czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków. Zespół powinien sprawdzić, czy wskaźniki sukcesu zostały osiągnięte i przeanalizować wnioski, uwagi i rekomendacje, które zebrał na początku roku, w czasie rozmów z przedstawicielami szkolnej społeczności, podczas bieżącej ewaluacji oraz ewaluacji końcowej. Dzięki temu będzie można wyznaczyć kierunek dalszych zmian i sprawdzić, co się udało, a co warto jeszcze dopracować.
  Zespół zastanowi się również, co dalej – jak ugruntować pozytywne zmiany w szkole i jak kontynuować proces wprowadzania innowacji w szkole.

Nad realizacją zadań programowych czuwa koordynator. To on organizuje i monitoruje realizację działań. Opisy zadań na platformę mogą być przygotowywane wspólnie, we współpracy z członkami zespołu, ale to do zadań koordynatora będzie należało zamieszczanie ich na platformie Szkoły z Klasą 2.0.

 

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

 • Spersonalizowane konta na platformie e-coachingowej dla uczestników programu. Posiadanie konta pozwala na dostęp do przydatnych materiałów edukacyjnych.
 • Wsparcie moderatora na platformie programu.
 • Możliwość udziału w konferencjach warsztatowych dla uczestników.
 • Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski.
 • Materiały i publikacje, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego.
 • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
 • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji.
 • Regularnie wysyłany newsletter, z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli.
 • Promocję działań wyróżniających się uczestników w mediach.
 • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
 • Dyplom dla koordynatora za koordynację działań w programie (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie) oraz zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu (do pobrania na platformie programu i samodzielnego wydrukowania).
 • Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której koordynator ukończył program, a Zespół miał odpowiedni skład osobowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w piętnastej edycji Szkoły z Klasą 2.0!

Rejestracja szkół wystartowała 8 września i potrwa do 30 września. Rejestracja uczestników wystartuje 19 września i potrwa do 30 października.