W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęliśmy realizację kolejnego programu dla szkół Akademia Szkoły z klasą. Założeniem programu było poprawienie i uatrakcyjnienie edukacyjnej oferty szkół, a przy tym wyrównywanie szans dzieci i młodzieży ze wsi i małych miejscowości. W ramach Akademii wspieraliśmy edukację w tych szkołach, które zdobyły tytuł Szkoła z klasą.

Oferta Akademii

W ramach Akademii w pierwszym roku jej działania prowadzone były dwa projekty:

  • Małe granty
    Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, które wykraczały poza szkolny program czy lekcyjny wykład, rozbudzały zainteresowania uczniów, poszerzały ich wiedzę o świecie, rozwijały ich społecznie, intelektualnie, artystycznie czy fizycznie. Spośród Szkół z klasą losowaliśmy szkoły, które mogły zgłaszać swoje projekty, a my wspieraliśmy realizację tych, które uzyskały akceptację komisji grantowej Akademii. Środki z grantów miały pokryć koszt kilkudziesięciu zajęć pozalekcyjnych, a przede wszystkim wynagrodzenie dla prowadzących. Losowania przeprowadzane były kilka razy w roku, a ich częstotliwość uzależniona była od wpływu środków pieniężnych na konto Akademii. Projekt Małe granty realizowany był do 2007 r.

  • Wolontariat
    Zaprosiliśmy studentów i instytucje akademickie do prowadzenia dodatkowych zajęć w systemie weekendowym, wakacyjnym albo popołudniami. Formę zajęć wybierali prowadzący, ale projekt zajęć podlegał ocenie specjalnej Komisji Akademii i zainteresowanej szkoły. Wolontariuszom zapewniano zwrot kosztów przejazdu i ubezpieczenie. Dla wolontariuszy i szkół zbudowaliśmy komputerowy system rejestracji, który umożliwiał im przezentację ofert, ułatwiał kontakt i zawarcie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a zainteresowaną szkołą.

Procedura przyznawania Małych grantów

Wylosowane szkoły otrzymywały promesę, czyli pozwolenie na przedstawienie oferty własnego projektu zajęć pozalekcyjnych. Opisy projektów tworzone były w specjalnie przygotowanych formularzach na internetowych wizytówkach szkół utworzonych na portalu Szkoły z klasą, a następnie oceniane przez komisję grantową. Szkoła, która otrzymała grant zobowiązana była przygotować sprawozdanie z realizacji projektu.

Oprócz projektów własnych, szkoły mogły się podjąć realizacji zajęć zgodnych z tematyką proponowaną przez sponsorów – były to m.in. „Przygody orzełka i reszki” (zajęcia z ekonomii dla dzieci z klas 1-3, sponsorowane przez GE Money Bank) czy e-projekty aktywnie wykorzystujące szerokopasmowy Internet jako źródło wiedzy (szkolne projekty internetowe, finansowane przez Telekomunikację Polską).

Partnerzy i sponsorzy

Akademię Szkoły z klasą wsparły: Polsko-Amerykańskia Fundacja Wolności (partner programu), Telekomunikacja Polska (główny sponsor), Microsoft, Danone, PKO BP, Nestle Polska, Żak Wydawnictwo Edukacyjne, Fundacja Orlen „Dar Serca”, kancelaria prawna Weil, Goshal & Manges, ACCO Polska, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (2006), Polska Federacja Producentów Żywności (2006), Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Nowa Era (2004), Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, WSiP, PZU Życie SA (2005).

Realizacja projektu była możliwa również dzięki wpływom z 1% na rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W październiku 2004 r. na terenie całej Polski przeprowadzono zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS wysyłanych z telefonów komórkowych. Celem zbiórki było wsparcie polskich szkół w ramach programu Akademia Szkoły z klasą. Uzyskane środki finansowe w wysokości 45 950,89 zł przeznaczono na małe granty dla 30 szkół oraz prenumeratę pisma „Młody technik” dla 25 szkół.